Toimintakertomus 2022

Tahaton lapsettomuus on kriisi – vuoden 2022 teemana oli mielen hyvinvointi

Lapsettomien yhdistys Simpukan vuosi 2022 oli täynnä upeita kohtaamisia, koskettavaa ja rohkaisevaa vertaistukea, merkityksellistä vaikuttamistyötä ja tiedon ja tuen kasvua. Vuoden 2022 tavoitteena oli monipuolinen toiminta, matala kynnys osallistumiseen ja eri elämäntilantilanteissa olevien huomiointi. Vuoden teemana oli mieli ja mielen hyvinvointi.

Tahaton lapsettomuus näkyi viime vuonna mediassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa entistä avoimemmin ja monimuotoisemmin. 

Kiitos jokaiselle, joka on osaltaan edistänyt ja tukenut tahattoman lapsettomuuden tunnetuksi tekemistä kokemuksena ja ilmiönä! Keräsimme tähän julkaisuun Simpukan vuoden 2022 tapahtumia ja vaikuttamistyötä.

Teemana mieli ja mielen hyvinvointi

Tahaton lapsettomuus kokemuksena vaikuttaa kuormittavasti kehoon ja mieleen.Kyseessä on yksi aikuisiän suurimmista kriiseistä. Vuoden 2022 teemana oli mieli ja mielen hyvinvointi. Teema kulki mukana kaikessa toiminnassa vertaistuesta verkkoluentoihin ja viestintään.

Päivitimme Simpukan strategian vuosille 2023–2026. Uusimme Simpukan yleisesitteen. Simpukka oli Fertility Europen täysjäsen. Järjestösihteeri Satu Rautakallio-Hokkanen jatkoi Fertility Europen hallituksen puheenjohtajana vuoden 2022 kesäkuun loppuun.

Simpukan vaikuttamistyö

Teimme yhteistyötä uusien kumppaneiden kanssa tahattomasti lapsettomien hyvinvoinnin ja aseman edistämiseksi.

Jatkoimme Monipuoliset perheet -verkostossa työelämävaikuttamista ja käynnistimme vaikuttamistyön eduskuntavaaleja 2023 ajatellen. Toimme esiin lapsettomuuskokemuksen ja -hoitojen psyykkisen ja fyysisen kuormituksen vaikutuksia kokonaisvaltaiseen jaksamiseen. Toimme esille työelämäkyselymme tuloksia. Toimme esille, että työelämän joustot ja psyykkinen turvallisuus vahvistavat turvallisuudentunnetta ja työssäjaksamista. Tuotimme verkkosivuille tahattomasti lapsettoman työelämään liittyvää tietoa. 

Teimme vaikuttamistyötä ja kohtasimme poliittisia päättäjiä. Tuotimme tietoa lapsettomuushoitojen tilanteesta ja hoitojen resurssipulasta, Kela-korvausten poistamisen vaikutuksista sekä keskenmenon kokeneiden hoitopolun puutteista. Edistimme sijaissynnytykseen liittyvää tietoisuutta. Ukrainan sota vaikutti median yhteydenottojen lisääntymiseen aiheeseen liittyen.

Keskenmenojen hoitoon liittyvää vaikuttamista

Osallistuimme keskenmenon Käypä hoito -suositusehdotuksen laadintaan. Toteutuimme verkkokyselyn keskenmenon kokeneille elokuussa. Kysely sisälsi keskenmenon kokemukseen ja hoitoon liittyviä kysymyksiä. Kysely tuotti vastausryntäyksen jo julkaisupäivänään, jolloin vastauksia kertyi 311. Kaikkiaan vastauksia tuli 761. Raportti julkaistiin keväällä 2023. 

Tuotimme eduskunnan Monimuotoiset perheet -ryhmälle tietoa lapsettomuushoitojen tilanteesta ja hoitojen resurssipulasta, yksityisen hoidon Kela-korvausten poistamisen vaikutuksista sekä keskenmenon kokeneiden hoitopolun puutteista.

Lausuimme sosiaali- ja terveysministeriölle lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta.

Lausuntoja ja kannanottoja

Lausuimme sosiaali- ja terveysministeriölle lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta tahatonta lapsettomuutta kokeneiden ja lapsettomuushoidoissa käyvien näkökulmasta. 

Esitimme kannanoton biologisten lääkkeiden esitettyyn 3 kuukauden  vaihtoväliin ja ehdotimme vaihtoväliksi vähintään 6 kuukautta. Hedelmöityshoitojen osalta Simpukan lausunto otettiin huomioon esityksessä ja lääkevaihtoväliksi esitettiin 6 kuukautta.

Osallistuimme Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) suositusvalmisteluun liittyvään tapaamiseen. Tuotimme tietoa muun muassa  julkisten hedelmöityshoitojen epäkohdista. Palkon suositukset valmistuvat vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kuva Viivi Selin

Yhteistyötä kirkon kanssa

Koulutimme kirkon työntekijöitä tahattoman lapsettomuuden teemoista, osallistuimme Sohvakirkkoon ja Ylen Horisonttiin sekä tapasimme kirkon työntekijöitä kolmessa tapaamisessa, joissa keskustelimme lahjasoluteemoista.  

Simpukka on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka tekee vaikuttamistyötä eri tahojen kanssa.

Mediatiedotteet

Vuonna 2022 julkaisimme seitsemän mediatiedotetta. Niiden aiheina olivat lapsettomien kokema syrjintää työelämässä, hedelmöityshoitojen resursseja lisäämisen tarve, psykososiaalisen tuen tarve olla osa lapsettomuushoitoja ja Simpukan Helmi -tunnustuksen osoittaminen Jaana Vaholuodolle Kierron verran toivoa -podcastista. 

Tiedotteiden aiheina olivat myös nämä:  lahjasoluilla alkunsa saaneilla henkilöillä on oikeus tietää taustansa, keskenmenoja hoidetaan puutteellisesti ja miesten tahaton lapsettomuus on usein näkymätöntä ja äänetöntä. Tiedotteet löydät täältä: Simpukan tiedotteet ja raportit.

Media huomioi tahattoman lapsettomuuden teemat monipuolisesti erityisesti Lapsettomien Simpukka-viikolla. 

Simpukka-lehti

Simpukan jäsenlehti Simpukka-lehti ilmestyi maaliskuussa, kesäkuussa, lokakuussa ja joulukuussa. Tahattoman lapsettomuuden asiantuntijalehdessä oli henkilöhaastatteluja, ajankohtaisia uutisia ja tutkimustuloksia, kolumneja ja vaikuttamistyön tuloksia. 

Oman lapsettomuustarinansa kertoivat muun muassa Hennariikka ja Ville Niinistö ja Maria Lohela ja sekä lukuisat Simpukan toiminnassa mukana olevat tahatonta lapsettomuutta kokevat henkilöt. Lämmin kiitos rohkeudesta, herkkyydestä ja vertaistuesta! 

Lehteä oli tekemässä upea vapaaehtoisten joukko Simpukan toimiston väen lisäksi. Kiitos jokaiselle!

Verkkoluennot

Verkkoluennoilla pysähdyttiin lapsettomuudesta nousevien tunteiden äärelle. Toteutimme kahdeksan verkkoluennon sarjan, jonka aiheina oli muun muassa kun elämä jatkuu ilman lapsia, lapsettomasta äidiksi, hedelmöityshoidot, mielen hyvinvointi, työkaluja keskenmenon kokeneelle ja miesten lapsettomuus. Eri alojen ammattilaiset toimivat luennoitsijoina luennoitsijoina.  

Tuotimme pysyvät verkkoluennot otsikoilla Lapsettomuuskriisi, Tukea lapsettomuuskriisistä selviytymiseen ja Lapsitoiveesta luopuminen. Verkkoluennot löydät muun muassa täältä: Simpukan verkkoluennot.

Verkkoluennoille osallistui yhteensä 394 osallistujaa. Parin viikon aikana tallenteen kävi katsomassa 1918 katsojaa.

Kampanjat

Mieli ja mielen hyvinvointi näkyivät myös vuoden 2022 isoimmissa kampanjoissa: Lapsettomien Simpukka-viikko, Lapsettomien lauantai, Keskenmenon kokeneiden päivä , Miesten viikko ja European Fertility Week.

Seurakunnan järjestivät Tyhjän sylin tilaisuuksia kymmenen kappaletta.

Lapsettomien Simpukka-viikolla tuli tahaton lapsettomuus tutuksi kokemuksena ja ilmiönä suurelle yleisölle, tahatonta lapsettomuutta kokeville ja ammattilaisille. Toteutimme verkkoluentosarjan, Lapsettomien lauantain tapahtuman ja laajan somekampanjan.

Lapsettomien lauantaina keskityimme toiminnallisiin menetelmiin taideterapeutin ja joogaohjaajan johdolla. Somekyselyillämme kysyimme kohderyhmältä lapsettomuuskokemuksen keskellä mielen hyvinvointia vahvistavia asioita.

Vertaistuki ja vapaaehtoisuus

Toteutimme monipuolista ja saavutettavaa vertaistukea kasvokkain ja verkossa eri puolilla Suomea. Koulutimme ja tuimme vertaisohjaajia säännöllisissä tapaamisissa.

Kohtuuttomat-verkoston toiminta käynnistyi Simpukassa. Miesten toiminta aktivoitui. Miesten kokemaa lapsettomuutta käsittelimme Kumppanuusvanhemmaksi-hankkeen kanssa järjestetyllä verkkoluennolla Miesten viikolla. Yksi opinnäytetyö valmistui miesten kokemasta lapsettomuudestai.

Lapsettomuuden vaikutuksia parisuhteeseen käsittelimme Lapsettomuus ja parisuhde -verkkoluennolla. 

Vuonna 2022 kokoontui yhteensä 13 vertaisryhmää 4 paikkakunnalla (Helsinki, Pori, Tampere, Turku) kasvokkain ja videon välityksellä. Vertaistapaamisia oli 70. Osallistujia vuoden aikana noin 420.

Vapaaehtoisen vertaistoimijan ideoima ja toteuttamana synnytysvalmennus lapsettomuutta kokeville järjestettiin 14 kertaa. Osallistujia oli arviolta 154.

SYKE-verkosto järjesti Syke-päivän Tampereella. Facebook-ryhmässä järjestettiin vertaistapaamisia ja lukupiirejä. SYKE-ohjausryhmä kokoontui muutaman kerran.

Järjestimme toimintaa yhteistyössa eri järjestöjen kanssa. Yhteistyössä Käpy ry:n kanssa järjestettyihin Lapsettomuus ja lapsen kuolema -verkkoiltoihin osallistui 11 henkilöä. 

Järjestimme keskenmenon kokeneiden vertaistapaamisen Harjun seurakunnan kanssa. Lisäksi järjestimme kaikille avoimen Voimauttavan valokuvan työpajan.

SimpukkaParit-parisuhdetoiminnan SimpukkaParit -päivään osallistui neljä pariskuntaa.

Tuetut lomat järjestettiin ensimmäistä lasta toivoville sekä lapsiperheille, joissa oli koettu lapsettomuutta.

Toimintakertomus

Lue täältä Simpukan toimintakertomus vuodesta 2022.

Liity Simpukan jäseneksi

Simpukan jäsenenä saat tahattomaan lapsettomuuteen liittyvää tietoa ja vertaistukea sekä tuet tahattomaan lapsettomuuteen liittyvää edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä.

Lue lisää: Liity jäseneksi.

Lahjoita Simpukalle

Lahjoita Simpukalle ja tue tahatonta lapsettomuutta kokevien hyvinvointia. Lahjoitusvarat käytetään tahattomasti lapsettomien hyvinvoinnin edistämiseen psykososiaalisen tuen avulla sekä lapsettomuustietoisuuden edistämiseen. Varat käytetään esimerkiksi toteuttamalla luentotoimintaa ja kurssitoimintaa sekä tukemalla vertaistukiryhmiä. Varoilla myös tuotetaan materiaaleja ja koulutetaan ammattilaisia tahattoman lapsettomuuden kysymyksissä.

Lue lisää: Lahjoita Simpukalle.