Tilakäytänteet ja psyykkinen tuki

Tilakäytänteet ovat potilaiden näkökulmasta merkittävässä asemassa, kun arvioidaan kokemuksia sairaalahoidosta. Hoidossa on kiinnitettävä huomiota tilajärjestelyjen lisäksi riittävään psykososiaaliseen tukeen ja potilaan kohtaamiseen.

Simpukka ja Korento ry toteuttivat lapsettomuuden, keskenmenon ja gynekologisen leikkauksen kokeneille potilaille ja heitä hoitaville ammattilaisille erilliset kyselyt koskien tilajärjestelyjä ja psyykkisen tuen huomiointia hoitojen aikana. Kyselyihin vastasi 110 potilaana ollutta naista ja 45 ammattilaista, joista valtaosa kätilöitä. 

Tilajärjestelyt ja muut tiloihin liittyvät käytänteet ovat tärkeä osa potilaskokemusta etenkin silloin, kun potilaan tilannetta ei ole pystytty riittävästi huomioimaan. Myös potilaan psyykkisen jaksamisen huomioinnilla, psykososiaalisen tuen tarjoamisella sekä ohjaamisella avun piiriin, on kokemusta parantava vaikutus.

Kysely potilaille toteutettiin kesäkuussa 2017 verkkokyselynä. Kysely ammattilaisille toteutettiin joulukuussa 2018. 

Aikaa kohtaamiselle

Sairaalahoidon aikana moni potilas kokee erityisen vaikeaksi sen, että jakaa huoneen tai osaston synnyttäjien kanssa. Potilaskyselyyn vastanneista joka viides koki, ettei heidän tilannettaan pystytty huomioimaan lainkaan tilajärjestelyissä. Syynä olivat esimerkiksi tilojen joustamattomuus, yksikön tavat ja vähäiset resurssit suhteessa potilaiden määrään. 

Valtaosa kyselyyn vastanneista potilaista koki, että heidän psyykkinen vointinsa oli huomioitu hoitojen aikana mahdollisuuksien mukaan hyvin tai erittäin hyvin. Kuitenkin kolmasosa koki, ettei psyykkistä jaksamista huomioitu lainkaan tai heidän tilannettaan vähäteltiin hoitavan henkilökunnan taholta. 

Ammattilaiset arvioivat melko myönteisesti yksiköidensä mahdollisuuksia huomioida potilaiden yksilölliset tilanteet. Erityisesti huomiota on kiinnitetty huoneiden erilliseen sijaintiin ja huonejakoon. Vain kolme vastaajaa oli sitä mieltä, ettei eri potilasryhmiä huomioida mitenkään tilakäytänteissä. Ammattilaisista valtaosa arvioi erittäin myönteisesti yksikkönsä mahdollisuudet huomioida psyykkinen tuki kokonaisuutena, kohdata potilaan suru ja tarjota tukea kriisitilanteessa. 

Mahdollisuus jatko-ohjata potilas joko ulkopuolisen tai sairaalan oman psykosiaalisen tuen piiriin taas koettiin useammin haasteellisena. Isoksi ongelmaksi ammattilaiset kokivat sen, ettei yksilölliseen huomiointiin ja tukemiseen ole riittävästi aikaa.

Potilaan huomioiminen

Potilailla ja heitä hoitavilla ammattilaisilla oli hyvin samanlaiset käsitykset siitä, millaisilla järjestelyillä ja tuella gynekologisen leikkauksen tai keskenmenon kokeneet ja lapsettomuuspotilaat voitaisiin huomioida parhaiten.  

Vinkkejä ammattilaisille vastata potilaiden toiveisiin:

TOIVE 1:  Huoneet ja odotustilat on sijoitettu erilleen synnyttäjille varatuista tiloista tai että potilaat sijoitetaan yhden hengen huoneisiin aina, kun mahdollista.

KEINO: Sanoita. Jos tilanne ei mahdollista yksilöllistä huomioimista, helpottaa potilasta jos kerrot miksi se ei nyt onnistu. Usein riittää, että kerrot ymmärtäväsi, että tilanne voi olla vaikea tai herättää vahvoja tunteita.

KEINO: Huomioi edes pienesti. Jos esimerkiksi ruokaileminen omassa huoneessa helpottaa potilaan tilannetta tai painetta siitä, mikä syntyy muiden potilaiden erilaisista tilanteista, niin mieti voisiko ruuan tarjoilla huoneeseen.

TOIVE 2: Psyykkistä tukea tarjotaan automaattisesti osana hoitoa.

KEINO: Kysy. Ole kiinnostunut kokonaistilanteesta ja kysy, miten potilas voi fyysisen voinnin lisäksi.

KEINO: Ohjaa eteenpäin. Jos koet, ette pysty itse tarjoamaan tukea, niin ota selvää mitä tahoja on tarjolla ja mihin voisit potilaan ohjata. Mieti, voisitko sinä varata jo ensimmäisen ajan, jolloin kynnys hakea apua toisaalta madaltuu.

TOIVE 3: Yksityisyyden säilyttäminen.

KEINO: Rauhallinen tila. Jos yksityisyyttä on vaikea suojata, harkitse voisitko järjestää oman rauhallisen tilan keskusteluille.

KEINO: Ajoitus. Harkitse pysytkö ajoittamaan keskustelun siten, että se voitaisiin käydä mahdollisimman rauhassa.