Simpukka valvoo tahattomasti lapsettomien etuja

Simpukka on Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden asiantuntijaorganisaatio, joka valvoo ja ajaa tahattomasti lapsettomien etuja. Simpukka toimii aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana ja tahattomasti lapsettomien hyvinvoinnin edistäjänä.

Simpukan tehtävänä on vahvistaa yleistä tietoa ja tietoisuutta lapsettomuudesta avoimella ja julkisella keskustelulla. Simpukka ottaa kantaa ja lausuu tahattomasti lapsettomia koskettaviin aiheisiin, kuten esimerkiksi poliittisiin tai viranomaistahojen tekemiin ehdotuksiin ja päätöksiin.

Simpukka myös tuottaa monipuolista tahatonta lapsettomuutta käsittelevää materiaalia ja kouluttaa ammattilaisia ja opiskelijoita.

Simpukka on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka tekee vaikuttamistyötä eri tahojen kanssa. Simpukka tekee yhteistyötä muun muassa muiden järjestöjen, lapsettomuusklinikoiden, lapsettomuuteen erikoistuneiden terapeuttien, oppilaitosten, seurakuntien ja poliittisten puolueiden kanssa tahattomasti lapsettomien aseman edistämiseksi. Simpukka kuuluu Monimuotoiset perheet -verkostoon yhdessä kymmenen perhejärjestön kanssa.

Simpukka vaikuttaa

Tavoitteenamme on olla kaikkien tahattomasti lapsettomien äänitorvi yhteiskunnallisessa lapsettomuus- ja perhekeskustelussa, jotta eri perhemuodot otetaan huomioon päätöksenteossa ja palveluissa. Simpukka pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöhankkeisiin, päätöksentekoon ja palveluihin, jotka koskettavat tahattomasti lapsettomien asemaa ja hyvinvointia. 

Tehtävämme on vaikuttaa tahattomasti lapsettomien asemaan ja hyvinvointiin yhteiskunnassa. Tuotamme tietoa ja teemme vaikuttamistyötä tasa-arvon vahvistamiseksi lapsiperheellisten ja lapsettomien välille. 

Vaadimme, että  

  • lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia edistetään ja lapsiperheellistymisen esteitä puretaan.
  • ilman lasta elävien perheet ja muut tahattoman lapsettomuuden kokeneet perheet huomioidaan paremmin julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa.
  • hedelmöityshoitoihin varataan riittävästi resursseja ja hoidot ovat yhdenvertaisesti niitä tarvitsevien saatavilla.
  • ei-kaupallinen sijaissynnytys sallitaan Suomessa.

Simpukan poliittiset tavoitteet

Simpukan poliittiset tavoitteet 2023–2027 löydät täältä.

Ajankohtaista vaikuttamistyössä

Yksityisen hoidon Kela-korvaukset poistuivat 1.1.2023 alkaen

Hallitus leikkasi vuoden alusta 2023 yksityisistä lääkärikäynneistä saatavia Kela-korvauksia. Vaikka Kela-korvaus ei ollut suuri, oli se merkittävä kädenojennus yhteiskunnalta lapsitoiveen toteutumisen ja syntyvyyden kasvun tukemiselle. Nyt viesti on aivan päinvastainen. 

Uhkana on, että Kela-korvausten poisto hedelmöityshoidoista lisää entisestään julkisen puolen hoitokuormaa ja lapsettomuushoidoista tulee vain suurituloisten etuoikeus Osan kohdalla hintojen nousu ja tuen puuttuminen voi johtaa lapsitoiveesta luopumiseen. Lapsettomien yhdistys Simpukka jatkaa työtä lapsiperheellistymisen esteiden purkamiseksi ja lapsiperheellistymisen mahdollisuuksien edistämiseksi. 

Helsingin Sanomat 10.1.2024: Hallitus palauttaa hedelmöityshoitojen Kela-korvaukset, perusteluna syntyvyys.

Keskenmenon kokeneet vaativat muutosta hoitokäytänteisiin

Simpukan tekemän kyselytutkimuksen mukaan keskenmenon kokenut jää usein tilanteessa yksin. Terveydenhuollosta saatu hoito on usein puutteellista ja epäempaattista. Psykososiaalista tukea ei tarjota tarpeeksi. Keskenmenojen hoitoon tarvitaan Käypä hoito -suositus.

Keskenmenon kokeneet vaativat muutosta ja yhtenäistämistä terveydenhuollon hoitokäytänteisiin. He toivovat terveydenhuollolta selkeitä ohjeita hoidon saamisesta ja toteuttamisesta, hoitoon pääsyn helpottumista ja asianmukaista jälkihoitoa tai seurantaa.

Keskenmenon kokeneet toivovat yksilöllisen tilanteen mukaista ja empaattista hoitoa,  kohtaamista ilman tilanteen vähättelyä sekä psykososiaalista tukea. Moni kaipaa terveydenhuollolta myös keskusteluapua sekä tietoa vertaistukimahdollisuuksista.

Yllä mainitut asiat nousivat esille Simpukan elokuussa toteuttamassa kyselyssä. Kyselyllä kartoitettiin keskenmenon kokeneiden kokemuksia saadusta fyysisestä hoidosta ja psyykkisestä tuesta. Kyselyn raportti valmistui keväällä 2023. 

Simpukka on mukana yhteistyökumppanina ehdotuksessa keskenmenoihin liittyvässä Käypä hoito -suosituksessa.

Sijaissynnytys

Tutustu Simpukan sijaissynnytystietopankkiin: Simpukan sijaissynnytystietopankki

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENEn lausunto

Oikeusministeriön tiistaina 4.4.2023 julkaisema selvitys ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimisesta lainsäädännössä erikseen määriteltävissä tapauksissa viitoittaa tietä sijaissynnytyksen kotimaiselle sääntelylle. Selvitys osoittaa, että Suomessa on viimein tunnistettu tätä monimutkaista ilmiötä koskevan lainsäädännön tarpeellisuus. Selvitys tuo myös pöytään konkreettisen vaihtoehdon sääntelyn järjestämiseksi.

Sijaissynnytysjärjestelyjä työssään kohtaavat Lapsettomien yhdistys Simpukka, Sateenkaariperheet, Monimuotoiset perheet -verkosto ja Väestöliitto pitävät tärkeänä sijaissynnytyksiä koskevan sääntelyn ottamista osaksi seuraavaa hallitusohjelmaa.

Tutustu: Selvitys ei-kaupallisen sijaissynnytysjärjestelyn sallimisesta Suomessa.

Tutustu Simpukan ja Sateenkaariperheet ry:n vuonna 2021 tuottamaan taustamuistioon selvitystyön tueksi: Sijaissynnytysjärjestelyjen taustamuistio. Lataa muistio tiedostona: Sijaissynnytysjärjestelyjen taustamuistio (PDF).

Lue järjestöjen kannanotto sijaissynnytyksen sääntelyn saamisesta hallitusohjelmaan 17.4.2023

Lisätietoa saat toiminnanjohtaja Piia Saviolta.

Tiedotteet, lausunnot ja mielipidekirjoitukset

Simpukan tiedotteet ja raportit löytyvät täältä.

Mielipidekirjoitus Helsingin sanomissa 12.1.2023: Hedelmöityshoitojen korvauksen poistuminen on tyrmäävä isku lasta toivoville

Ota yhteyttä

Mikäli sinulla on kysyttävää, koet saaneesi epäoikeudenmukaista kohtelua esimerkiksi työelämässä tai haluat tehdä yhteistyötä, ota rohkeasti yhteyttä Simpukan toiminnanjohtajaan Piia Savioon piia.savio@simpukka.info p. 040 480 8676.