Sijaissynnytys

Jokaisella on oikeus toivoa lasta riippumatta terveystilanteesta, parisuhdetilanteesta, seksuaalisuudesta, sukupuolesta tai elämäntilanteesta. Sijaissynnytys mahdollistaisi lapsiperheellistymisen muun muassa ilman kohtua syntyneille tai kohdun menettäneille, itsellisille miehille, miespareille, transtaustaisille ja toistuvia keskenmenoja kokeville.

Sijaissynnytykseen tähtäävien hedelmöityshoitojen antaminen kiellettiin Suomessa hedelmöityshoitolailla
vuonna 2007. Sijaissynnytysjärjestelyihin hakeudutaan usein ulkomaille. Tällöin henkilö tai pari hakeutuu itsenäisesti tai kaupallisen toimiston avulla hedelmöityshoitoihin ulkomaille siten, että sijaissynnyttäjä kantaa ja synnyttää henkilölle tai parille lapsen ulkomailla. Järjestelyt ulkomailla eivät ole Suomen laissa kiellettyjä, mutta näihin järjestelyihin liittyy usein huomattavia eettisiä, juridisia ja käytännön haasteita.

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, Sateenkaariperheet ry ja Monimuotoiset perheet -verkosto on kirjannut yhteisen kannanoton sijaissynnytyksiin 2.2.2021: Suuntaviivat sijaissynnytyksen sääntelyn valmisteluun Suomessa.

Sijaissynnytys saatava hallitusohjelmaan

Sijaissynnytykseen tähtäävät hoidot ovat Suomessa kiellettyjä hedelmöityshoitolain nojalla. Oikeusministeriö julkaisi keväällä 2023 selvityksen ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimisesta Suomessa. Lapsettomien yhdistys Simpukka ry ja Sateenkaariperheet ry vastasivat selvitykseen lausunnolla. Sateenkaariperheiden ja Simpukan lausunto selvityksestä

Simpukka tekee  vahvaa vaikuttamistyötä sijaissynnytyksen sallimiseksi Suomessa. Simpukka, Sateenkaariperheet, Väestöliitto ja Monimuotoiset perheet -verkosto vaativat sijaissynnytyksen sääntelyn ottamista hallitusohjelmaan.

Ei-kaupallinen sijaissynnytys mahdollistaisi yhä useamman yhdenvertaisen lapsitoiveen. Ei-kaupallinen sijaissynnytys voisi auttaa lapsiperheellistymistoiveessa muun muassa itsellisiä miehiä, miespareja, kohduttomana syntyneitä, kohdunpoiston läpikäyneitä, transtaustaisia henkilöitä sekä toistuvia keskenmenoja kokevia. 

Simpukka tukee kaikkien yhdenvertaisen lapsitoiveen mahdollistumista.

sijaissynnytys Miesten lapsettomuus

Oikeusministeriön selvitys ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimisesta Suomessa

Oikeusministeriö julkaisi keväällä 2023 selvityksen ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimisesta Suomessa. Lähes 90-sivuiseen selvitykseen oli mahdollista antaa lausunto 30.5.2023 mennessä. Lue täältä: Oikeusministeriön selvitys ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimisesta Suomessa.

Oikeusministeriö julkaisi asiasta lausuntotiivistelmän 7.3.2024. Lue täältä: Oikeusministeriön selvitys ei-kaupallisen sijaissynnytysjärjestelyn sallimisesta Suomessa. Lausuntotiivistelmä.

Simpukan ja Sateenkaariperheiden lausunto

Simpukka ja Sateenkaariperheet antoivat yhdessä lausunnon asiasta 29.5.2023. Järjestöt kiittävät, että on hienoa, että sijaissynnytyksen sääntelystä on nyt olemassa tuore selvitys. Järjestöjen mukaan Suomessa tulee olla yhdenvertaiset lapsiperheellistymisen mahdollisuudet kaikille lasta toivoville. Sijaissynnytysjärjestelyjen sääntely tukisi yhdenvertaisia lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia Suomessa.

Selvityksessä on erityisen kiitettävää laaja kansainvälinen selvitys sekä se, että se sisältää konkreettisia suuntaviivoja joskus toivottavasti alkavan lainsäädäntötyön pohjaksi. Simpukka ja Sateenkaariperheet kiittävät myös järjestöjen aiheesta tekemän valmistelutyön huomioimista.

Järjestöt nostavat selvityksestä esille erityisesti seuraavat seikat:

Geneettinen yhteys: Oikeusministeriön selvityksen mukaan alkiolla tulisi olla geneettinen yhteys jompaankumpaan vanhempaan. Järjestöjen mukaan geneettistä yhteyttä ei tule vaatia ei-kaupallisessa sijaissynnytyksessä. Suomessa tehtävissä lahjasoluhoidoissa geneettistä yhteyttä syntyvään lapseen ei vaadita. Hyvä vanhemmuus tai lapsen ja vanhemman välinen kiintymyssuhde ei perustu genetiikkaan.

Vaatimus sijaissynnyttäjän löytymisestä aiottujen vanhempien lähipiiristä: Järjestöjen mukaan vaatimus sijaissynnyttäjän löytymisestä aiottujen vanhempien lähipiiristä sotii yhdenvertaisuutta vastaan. Järjestöillä herää huoli lähipiirin liian suppeasta määrittelemisestä. Tämä pienentää sijaissynnyttäjien löytymisen mahdollisuutta.

Selvityksen ongelmallisin esitys on, että sijaissynnyttäjän pitäisi olla aiotun äidin läheinen, jolloin aiotun isän läheinen ei tulisi kyseeseen. Tällaista ei tule missään nimessä säätää. Rajaamalla sijaissynnyttäjäehdokkaat aiotun äidin läheisiin ei itsellinen mies tai miespari voisi edes teoriassa tulla vanhemmaksi sijaissynnytysjärjestelyn avulla.

Lue tästä Sateenkaariperheiden ja Simpukan lausunto selvityksestä.

Tiedote 17.6.2024: Simpukka ja Sateenkaariperheet: Sateenkaarimiesten lapsitoivetta ei saa ohittaa – sijaissynnytyksen laillistamiselle laajaa kannatusta Suomessa

Sijaissynnytys ulkomailla

Jotkut hakeutuvat sijaissynnytykseen tähtääviin hoitoihin ja kaupallisiin sijaissynnytysjärjestelyihin ulkomaille. Näihin järjestelyihin voi liittyä erilaisia ongelmia, joista keskeiset liittyvät syntyvän lapsen ja aiottujen vanhempien juridiseen asemaan ja eettisiin kysymyksiin koskien erityisesti sijaissynnyttäjän asemaa.

Tietoa järjestelyistä, mahdollisuuksista ja oikeudellisista kysymyksistä voi olla vaikeaa löytää, sillä niin lainsäädäntökenttä kuin hoitojen käytännöt vaihtelevat huomattavasti eri maiden välillä.

Lue täältä: Ulkoministeriö: Sijaissynnytykset ulkomailla.

Simpukka ja Sateenkaariperheet ovat koonneet tietoa sijaissynnytysjärjestelyä harkitseville. Materiaali on tarkoitettu  ajatusten herättäjäksi. Sitä ei voi ajatella kattavana ja riittävänä ohjeistuksena. Huomioithan, että jokainen tapaus on erilainen ja yksilöllinen, eikä varmuutta asioiden sujumisesta tietyllä tavalla voida luvata. 

Löydät materiaalin täältä: Sinulle, joka pohdit sijaissynnytystä

Tukea lapselle puhumiseen Helminauhasta

Sijaissynnytysjärjestelyjen avulla alkunsa saaneella lapsella on oikeus kasvaa tietoon omasta syntytarinastaan. Helminauha-hankkeen sivuilta löytyy tietoa lahjasolutaustasta lapselle puhumisen teemoista. Tieto on sovellettavissa myös sijaissynnytysjärjestelyjen avulla lapsen saaneille perheille. Helminauha-hanke: Tukea lapsen kanssa puhumiseen.

Vertaisvälitys

Linkkejä

Sijaissynnytysselvitys

Simpukan tiedotteita

Kannanottoja

Sami ja Tuomas saivat Lukan sijaissynnyttäjän avulla Kolumbiassa.

Uutisia sijaissynnytyksestä

Puuttuuko listauksesta joku sijaissynnytystä käsittelevä uutinen tai henkilöhaastattelu? Ota yhteyttä viestinnän asiantuntijaan hanna@simpukka.info.

Lisätiedot ja mediayhteys

Simpukan toiminnanjohtaja Piia Savio, piia.savio(at)simpukka.info, p. 040 4808 676.