Miesten tahattomasta lapsettomuudesta ja toiveesta isyyteen ei puhuta tarpeeksi

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry muistuttaa Miesten viikolla, että isyys ei ole itsestäänselvyys. Miesten kokemasta tahattomasta lapsettomuudesta ei puhuta tarpeeksi. Ei-kaupallisen sijaissynnytyksen salliminen olisi yhteiskunnalta merkittävä kädenojennus tasavertaisen lapsiperheellistymisen mahdollisuuksien tukemiseksi.

Ensi viikolla 6.–12.11. vietetään Miesten viikkoa, joka huipentuu sunnuntaina vietettävään isänpäivään. Tahattomasti lapsettomalle isänpäivä voi kirvoittaa kipeitä tunteita ja kokemuksen ulkopuolisuudesta. Lapsettomien yhdistys Simpukka ry muistuttaa, että isyys ei ole itsestäänselvyys.

– Miesten lapsettomuuden taustalla voi olla esimerkiksi elämäntilanne tai terveydellinen syy. Erityisen hankala tilanne on lasta toivovilla itsellisillä miehillä ja miespareilla. Olisi ensisijaisen tärkeää, että Suomi sallisi ei-kaupallisen sijaissynnytyksen. Se tukisi yksin lasta toivovien miesten ja miesparien lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia. sanoo Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n toiminnanjohtaja Piia Savio

Savion mukaan olisi tärkeää, että yhteiskunta tunnistaisi miesten kokeman lapsettomuuden sekä tukisi miesten lapsiperheellistymistä. Avoin puhe miesten lapsitoiveesta, hedelmällisyydestä ja miesten lapsiperheellistymisen esteistä tekevät ilmiötä paremmin näkyväksi. 

Lapsiperheellistymistä tukisivat nykyistä paremmin myös hedelmöityshoitojen resurssien turvaaminen ja psykososiaalinen tuki osana lapsettomuushoitoja. Sateenkaariperheet ry:n Kumppanuusvanhemmaksi-hanke tukee itsellisten miesten ja miesparien lapsitoivetta Suomessa.

Suomen lapsettomuusluvut korkeita

Syntyvyys on laskenut hälyttävän nopeasti Suomessa viimeisinä vuosikymmeninä, ja suunta jatkuu edelleen. Tilastokeskuksen mukaan tällä hetkellä puolet 35-vuotiaista miehistä ja kolmannes naisista on lapsettomia. Tämä viittaa siihen, että entistä useampi jää tulevaisuudessa lapsettomaksi.

Miesten lapsettomuus on harvemmin vapaaehtoisesti valittua. Sen sijaan sitä määrittelee usein elämäntilanne, esimerkiksi kumppanin puute. Väestöliiton vuonna 2015 julkaiseman arvion mukaan voidaan puhua yli 100 000 lapsettomuutta kokevasta miehestä. Hedelmällisessä iässä olevista joka viides kohtaa tahattoman lapsettomuuden Suomessa.

Neuvojen sijaan empaattista kuuntelua

Tahaton lapsettomuus on yksi aikuisiän suurimmista kriiseistä. Selviytymisessä auttaa läheisiltä, vertaisilta ja terveydenhuollon henkilöstöltä saatu tuki. Esimerkiksi lapsettomuushoidoissa miehet toivovat tasavertaista huomiointia puolisonsa kanssa. 

Tahattomasti lapsettomien miesten saamaa tukea on tutkittu muun muassa Simpukan vuonna 2020 tekemässä kyselyssä miesten lapsettomuudesta.

Kyselyn mukaan miehet kokivat saamansa tuen riittämättömäksi. Erityisesti miesten saama vertaistuki näyttäytyi vähäisenä: lähes kolme neljäsosaa vastaajista ei ollut saanut vertaistukea. Heistä useampi kuin joka kolmas olisi kuitenkin kaivannut sitä. Vertaistukea saaneet kuvasivat sitä merkittäväksi.

Kyselyn mukaan suru, häpeä, pelko ja näköalattomuus ovat yleisiä miesten kokemia lapsettomuuteen liittyviä tunteita. Myös ulkopuolisuuden tunne, pettymys, kateus, turhautuneisuus ja toivottomuus nousevat usein. 

Vaikka miehet kokevat lapsettomuudesta puhumisen hankalaksi, moni kuitenkin haluaisi puhua aiheesta. Auttavaksi miehet kokivat muiden läsnäolon, empaattisen kuuntelun ja kokemuksen hyväksymisen. Voinnin ja jaksamisen tiedustelu on tuntunut miehistä hyvältä. Voimaa vastaajat saivat puolisolta ja ystäviltä, harrastuksista, työstä, läheisistä lapsista ja Simpukan toiminnasta.

”Elämässäni ei ole koskaan ollut näin pitkää (tässä vaiheessa vajaa neljä vuotta) jaksoa yhtämittaista surua. Tämä on elämäni suurin kriisi.” Lainaus Simpukan miesten lapsettomuuteen liittyvästä kyselystä vuodelta 2020.

Vertaistukea Simpukasta

Simpukka tarjoaa miehille vertaistukea muun muassa yksityisessä Facebook-ryhmässä Miesten Simpukka. Ryhmään voivat liittyä missä tahansa elämäntilanteessa olevat, tahatonta lapsettomuutta kokevat miehet. 

Tietoa miesten lapsettomuuskokemuksesta löytyy myös Simpukan verkkosivuilta sekä verkkosivuilta ladattavasta opasvihkosta Näkymätön suru – Mies ja tahaton lapsettomuus. 

Simpukka on Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden asiantuntijaorganisaatio. Vuonna 1988 perustettu Simpukka edistää lapsettomien asemaa tiedon, tuen ja vaikuttamisen keinoin. Simpukan tavoitteena on, että Suomessa jokainen tahattoman lapsettomuuden kohtaava saa apua ja tukea. 

Miessakit ry:n lanseeraaman Miesten viikon tämän vuoden teemana on yksinäinen mies. Simpukka nostaa Miesten viikolla esille miesten kokemuksia ja kertomuksia tahattomasta lapsettomuudesta. 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Simpukka välittää pyynnöstä haastattelupyyntöjä. Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, toiminnanjohtaja Piia Savio, piia.savio@simpukka.info.